fbpx
Salarissen zouden sowieso jaarlijks geïndexdeerd moeten worden

Salarissen zouden sowieso jaarlijks geïndexdeerd moeten worden

In 2022 en 2023 heeft vrijwel iedere praktijkhouder de salarissen van de medewerkers geïndexeerd. Er was namelijk sprake van een crisissituatie vanwege de oorlog in Oekraïne.

De noodzaak om jaarlijks te indexeren

Ik kan het mij tegelijkertijd wel heel goed voorstellen dat sommige praktijkhouders het belang van een jaarlijkse indexatie over het algemeen niet inzien. In deze blog leg ik uit waarom de salarissen van de medewerkers jaarlijks geïndexeerd moeten worden ongeacht of er sprake is van een crisissituatie of niet.

Wat is ‘indexeren’ precies?

Het is allereerst belangrijk om te begrijpen wat indexeren precies inhoudt. Indexeren betekent simpelweg dat het salaris van een medewerker wordt aangepast aan de stijging van de kosten van levensonderhoud. Dit betekent dat het salaris van de medewerker meegroeit met de inflatie, waardoor de koopkracht van het salaris behouden blijft.

Waarom jaarlijks indexeren?

Maar waarom is het zo belangrijk om het salaris van de medewerkers ieder jaar te indexeren? Eén van de redenen waarom mensen werken, is omdat zij zichzelf en hun gezin in hun levensonderhoud willen kunnen voorzien. Het indexeren van salarissen zorgt er dus voor dat medewerkers niet achterblijven in hun koopkracht. Als het salaris niet geïndexeerd wordt, kan het zijn dat medewerkers in de loop der tijd minder kunnen kopen voor hetzelfde salaris. Dit kan leiden tot ontevredenheid en demotivatie bij de medewerkers.

De invloed van het wel of niet indexeren voor de praktijk.

Daarnaast kan het niet indexeren van het salaris leiden tot een hoog verloop van medewerkers. Als medewerkers het gevoel hebben dat ze niet eerlijk worden gecompenseerd voor hun werk, kunnen ze op zoek gaan naar een werkgever die dat wel doet. Dit kan leiden tot hoge kosten voor de praktijk, zoals kosten voor het werven en opleiden van nieuwe medewerkers.

Het indexeren van het salaris kan dus bijdragen aan tevreden medewerkers en een stabiele werkomgeving. Maar hoe pak je dit het beste aan als praktijkhouder? Zorg ervoor dat je een duidelijk beleid hebt voor het indexeren van het salaris en communiceer dit beleid transparant naar de medewerkers. Zorg er ook voor dat je op de hoogte bent van de actuele inflatiecijfers en pas het salaris van de medewerkers hierop aan.

Zelf salarissen indexeren.

Vroeger hadden wij de KNMT-adviessalarissen die ons ieder jaar werden verstrekt, maar dat is nu niet meer het geval. Dat betekent dat je zelf zal moeten beslissen welk indexatiepercentage jij zal hanteren.

Het is gelukkig geen rocket-science om het indexatiepercentage uit te rekenen, maar het kan ook echt geen kwaad om het met jouw accountant erover te hebben alvorens je het percentage definitief bepaalt. Jouw accountant kan jou namelijk haarfijn uitleggen hoeveel financiële ruimte jij hebt om de salarissen van jouw medewerkers te indexeren.

Lastige patiënten uitschrijven

Lastige patiënten uitschrijven

Er zijn patiënten die het zo bont maken dat niemand ze wil behandelen. Neem bijvoorbeeld een patiënt die denigrerend tegen de assistenten praat of ongepaste opmerkingen maakt over het uiterlijk van de assistenten. Als je zo’n patiënt aanspreekt op diens gedrag, en deze zich er niets van aantrekt, wil je die persoon het liefst uitschrijven. Doordat wij echter met de WGBO te maken hebben, kan dit niet zomaar.

De invloed van de WGBO 

Binnen de mondzorg worden wij namelijk gehouden aan de WGBO. Een raar onderdeel van de WGBO is dat een arts niet het recht heeft om de behandelovereenkomst met een patiënt stop te zetten vanwege een willekeurige reden. Deze regel is niet alleen binnen de mondzorg van toepassing, maar ook binnen andere branches binnen de zorg.

Dringende reden

Om een patiënt op initiatief van de tandarts uit te schrijven, dient er sprake te zijn van een dringende reden. Een voorbeeld van een dringende reden is als de patiënt fysiek geweld gebruikt tegen één of meer van de medewerkers van de praktijk. En dat vind ik het rare aan dit deel van de WGBO. Het lijkt er namelijk op dat je pas mag handelen als het te laat is. Bij sommige patiënten voel je namelijk een conflict aankomen, maar ben je op basis van de WGBO niet in de positie om afscheid van deze patiënt te nemen. Je kan natuurlijk stellen dat je middels een goede en open communicatie het gedrag van een patiënt zou kunnen beïnvloeden, maar dat is lang niet altijd het geval.

Consequenties zijn niet van toepassing binnen de zorg

Vanuit mijn positie als mens, en als manager, vind ik het heel erg raar dat er geen consequenties zijn verbonden aan gedrag dat eigenlijk kantje boord is. Ik weet namelijk dat als ik over de schreef ga, er consequenties horen te volgen. Dat is hoe onze maatschappij werkt. Als ik er bijvoorbeeld voor kies om herhaaldelijk ongepast gedrag tegen de medewerkers van een restaurant vertonen, zal ik er niet meer welkom zijn. Dit is dankzij de WGBO binnen de zorgsector anders. Er lijken andere spelregels te gelden. Ik begrijp dat het te maken zal hebben met het feit dat het gedrag van sommige patiënten veroorzaakt kan worden door een bepaald ziektebeeld. In bijvoorbeeld een verpleeginstelling is het juist goed dat een behandelrelatie niet eenzijdig stopgezet kan worden, maar tot in hoeverre is dit onderdeel van de WGBO ook realistisch in een reguliere mondzorgpraktijk?

Dus waarom is dit onderdeel uit de WGBO eigenlijk van toepassing op mondzorgpraktijken? Kan iemand mij dit vertellen?

Is de fee van een wervingsbureau terecht?

Is de fee van een wervingsbureau terecht?

Ik heb onlangs een post geplaatst die ging over de fee wervingsbureaus. Kort daarna voerde ik een gesprek met één van mijn relaties over de betreffende post. Het gesprek ging over de inspanningen die een wervingsbureau moet verrichten om een succesvolle plaatsing te bewerkstelligen.

Cv-schuivers vs. gedegen wervingsbureaus

Tijdens het gesprek hebben wij het gehad over het feit dat niet ieder wervingsbureau op dezelfde manier werkt en niet dezelfde inspanning levert. Je hebt aan de ene kant van het spectrum wervingsbureaus die grofweg met cv’s schuiven en aan de andere kant heb je wervingsbureaus die er echt werk van maken om een succesvolle plaatsing te bewerkstelligen.

Cv-schuivers

De wervingsbureaus die met cv’s schuiven, zijn bureaus die namens een praktijk een vacature uitzetten op reguliere wervingssites zoals Indeed en vervolgens de cv’s van de sollicitanten anonimiseren en klakkeloos doorsturen aan praktijken. Wanneer de praktijk ervoor kiest om met de sollicitant in zee te gaan, is de praktijkhouder een fee verschuldigd aan het wervingsbureau. Het rare is dat de hoogte van de fee naar mijn mening niet in verhouding staat tot de geleverde inspanning van het wervingsbureau. De reden waarom het niet in verhouding staat met de geleverde inspanning, is omdat een dergelijk wervingsbureau niets heeft gedaan om de kans op een succesvolle match te vergroten. Het enige wat zij gedaan hebben, is figuurlijk met een “cv schuiven”.

Gedegen wervingsbureaus

Aan de andere kant van het spectrum zijn er ook wervingsbureaus waarvan hun fee naar mijn mening in verhouding staat tot de inspanning die zij leveren. Zulke wervingsbureaus maken vaak ook gebruik van reguliere wervingsplatforms zoals Indeed, maar daarnaast voegen zij ook waarde toe aan het wervingsproces.

Toegevoegde waarde

De grootste waarde die zij toevoegen, en wat hun fee naar mijn mening rechtvaardigt, is dat zij met iedere kandidaat een face-to-face gesprek voeren. En daarnaast gaan zij ook bij de praktijken langs om een indruk van de praktijk, het team en de praktijkhouder te krijgen. De reden waarom zij dit doen, is dat zodat de kans op een succesvolle match het grootst is.

Regelingen

Daarnaast bieden deze gedegen wervingsbureaus vaak ook nog voordelige regelingen aan. Eén van deze regelingen is bijvoorbeeld een garantieregeling waarbij je niet, of veel minder, hoeft te betalen als de gematchte kandidaat snel na indiensttreding weer uit dienst treedt.

De reden waarom zij o.a. een garantieregeling aan kunnen bieden, is omdat zij achter hun werk als wervingsbureau staan. Al deze extra inspanningen en regelingen maken dat zij de hoogte van hun fee kunnen verantwoorden.

Onderscheid tussen cv-schuivers en gedegen bureaus

Het rare is echter dat de “cv-schuivers” vaak een fee hanteren die in de buurt ligt van de wervingsbureaus die wel veel inspanningen verrichten om een succesvolle plaatsing te garanderen. De reden waarom de cv-schuivers dezelfde fee kunnen hanteren, is omdat het voor praktijkhouders of praktijkmanagers lastig kan zijn om het onderscheid te maken tussen enerzijds cv-schuivers en anderzijds gedegen wervingsbureaus.

Vraag door naar de werkwijze

Vandaar dat ik een select aantal wervingsbureaus aanbeveel als ik in een praktijk de rol van interim-praktijkmanager bekleed. Ik moet namelijk eerst ‘zien’ hoe de wervingsbureaus te werk gaan alvorens ik ze aan kan bevelen.

Voor jou als praktijkmanager of praktijkhouder is het belangrijk om in ieder geval goed door te vragen naar de werkwijze van een wervingsbureau alvorens je een opdracht aan hen verleent. Dit voorkomt namelijk het gevoel dat de wervingsfee die zij vragen niet in lijn staat met de verwachting die jij van hun inspanningen hebt.

Liever een bonus of een salarisverhoging?

Liever een bonus of een salarisverhoging?

Het hangt ervan af aan wie je deze vraag stelt. Als je deze vraag aan een praktijkhouder zal stellen, zal die waarschijnlijk antwoorden dat een bonus diens voorkeur heeft. Als je dezelfde vraag aan een assistent zou stellen, dan zou die waarschijnlijk kiezen voor een loonsverhoging. Maar ook dat hangt van de persoon af. Als je het bedrijfsmatig bekijkt, denk ik dat je deze vraag eenvoudig kan beantwoorden.

 

Aan een bonus zit namelijk een prestatieverplichting vast die boven op de reguliere prestatieverplichtingen komt. Althans, als de bonusregeling zodanig is opgesteld dat het niet vanzelfsprekend is dat de medewerker deze ontvangt.

 Wanneer je echter een salarisverhoging aan een medewerker toekent, dan vormt deze een onderdeel van de reguliere beloning die deze voor diens reguliere inzet krijgt. Ik moet hierbij wel zeggen dat er vormen denkbaar zijn waarin de salarisverhoging pas van toepassing is ná een specifieke prestatie.

 

Dus vanuit het perspectief als werkgever kan je stellen dat een bonus beter is dan een salarisverhoging alhoewel daar haken en ogen aan vastzitten. En vanuit het perspectief van een werknemer is een loonsverhoging beter dan een bonus.

Een salarisverhoging heeft een houdbaarheidsdatum

Een salarisverhoging heeft een houdbaarheidsdatum

Wanneer jij een medewerker een salarisverhoging geeft, moet jij je wel realiseren dat de goodwill die je daarmee opbouwt, een houdbaarheidsdatum heeft. Wat ik daarmee bedoel, is dat de medewerker in beginsel blij en dankbaar zal zijn. Dit straalt misschien uit in wat extra motivatie voor de medewerker om diens werk te doen.

Als praktijkhouder of praktijkmanager zou je er echter wel vanuit moet gaan dat de dankbaarheid van de medewerker met de dag af zal nemen. Op zich is dat niet gek, maar wat wel ‘gek’ is, is dat de salarisverhoging niet af zal nemen. Als praktijkhouder blijf je de salarisverhoging namelijk oneindig lang doorbetalen.

Je blijft betalen, maar de goodwill neemt af

Dus aan de ene kant betaal je als werkgever méér loon, terwijl aan de andere kant de goodwill aan het afnemen is. En aangezien je goodwill eigenlijk niet zou moeten kopen, is het wel aantrekkelijk om dat zo af en toe te doen.

Er zijn natuurlijk veel betere manieren om goodwill, dankbaarheid en motivatie op te wekken dan een salarisverhoging. Deze andere manieren zorgen voor een wat langer houdbare vorm van goodwill en dankbaarheid. Het grappige is dat deze manieren niets met geld te maken hebben.

Basisregels 

Deze manieren zijn overigens niet lastig toe te passen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de ‘basisregels’ van het zijn van een sociaal mens. Deze zijn super simpel. Enkele voorbeelden zijn, het:

  • bedanken voor de inzet die de andere persoon heeft getoond;
  • tonen van interesse in de andere persoon;
  • benoemen dat je de inzet van de andere persoon ziet;
  • helpen van de ander;
  • etc.

Het probleem met het opbouwen van deze vorm van goodwill, is dat het lang duurt en dat het wel authentiek zal moeten gebeuren voordat het effect heeft. Wanneer goodwill echter wordt opgebouwd met een financiële prikkel, zal dat sneller zijn, maar veel beperkter houdbaar.