fbpx

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

 1. Klacht: Een schriftelijk bezwaar tegen een beslissing of handeling van DCManagement of een persoon die DCManagement vertegenwoordigt, welke in eerste instantie Roberto Lamsberg zal zijn.
 2. Klager: De persoon die een klacht indient of diens wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde.
 3. Aangeklaagde: DCManagement of een individu handelend namens DCManagement.
 4. Mediationhuis Amsterdam: Een mediator verbonden aan het Mediationhuis Amsterdam..

Artikel 1.2 – Doelstelling

Deze klachtenregeling heeft als doel:

 1. i) Klagers een formele weg te bieden om gehoord te worden.
 2. ii) Een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is.

iii) De service en kwaliteit van DCManagement te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.

Artikel 1.3 – Ontvankelijkheid

Klagers dienen een direct belang te hebben bij de klacht en kunnen zijn:

 1. Een direct betrokken persoon bij de diensten van DCManagement.
 2. Iemand die namens een direct betrokkene handelt met diens toestemming.

Artikel 1.4 – Indienen van een klacht

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden bij DCManagement.
 2. Alleen klachten ingediend door de klager zelf, diens wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde, worden in behandeling genomen.
 3. DCManagement zal binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie aan klager doen toekomen.
 4. DCManagement streeft ernaar om binnen vier weken na schriftelijke indiening van de klacht, te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing voor de klacht. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Artikel 1.5 – Bemiddeling

 1. Na ontvangst van een klacht streeft DCManagement ernaar eerst een informele oplossing te vinden door middel van overleg tussen klager en aangeklaagde. De uiterlijke termijn hiervoor is vier weken.
 2. Indien een informele oplossing niet mogelijk is, wordt het Mediationhuis Amsterdam ingeschakeld die door beide partijen wordt geaccepteerd. Dit zal binnen zes weken na indiening van de klacht plaatsvinden.
 3. Het Mediationhuis Amsterdam onderzoekt de klacht en bemiddelt om tot een oplossing te komen die acceptabel is voor beide partijen.
 4. Als bemiddeling succesvol is, wordt de uitkomst als bindend beschouwd en schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen.

Artikel 1.6 – Procedure bij het Mediationhuis Amsterdam

 1. Het Mediationhuis Amsterdam start de bemiddeling binnen twee weken na aanstelling.
 2. Beide partijen krijgen de gelegenheid hun kant van het verhaal te doen.
 3. Het Mediationhuis Amsterdam streeft ernaar binnen een maand een oplossing te bereiken.
 4. De uitspraak van het Mediationhuis Amsterdam is bindend voor zowel klager als aangeklaagde.

Artikel 1.7 – Vertrouwelijkheid

Alle informatie die tijdens de bemiddelingsprocedure naar voren komt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Artikel 1.8 – Kosten

De kosten voor het Mediationhuis Amsterdam worden gedragen door DCManagement, tenzij uit de bemiddeling blijkt dat de klacht ongegrond is. In dat geval kunnen de kosten (geheel of gedeeltelijk) aan de klager worden doorberekend.

Artikel 1.9 – Slotbepalingen

 1. Deze klachtenregeling treedt in werking op 16 maart 2024.
 2. Klachten ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling worden volgens de oude regeling afgehandeld.
 3. DCManagement behoudt zich het recht voor deze regeling te wijzigen.

Artikel 1.10 – Archivering

Documentatie met betrekking tot de klacht en de bemiddelingsprocedure wordt vijf jaar bewaard na afronding van de procedure.